Statut

Mariusz Górski

 

Statut

Polskiego Towarzystwa Saunowego

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Saunowe w dalszych postanowieniach statutu zwane Towarzystwem.
 2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Gliwice. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (DzU z 2001, nr 79, poz. 855 ze zmianami) oraz niniejszego Statutu.
 5. Towarzystwo może należeć do innych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Może powoływać inne podmioty, w tym fundacje, spółki itp.
 6. Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 7. Towarzystwo może używać własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 1. Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz:
  • szeroko pojętego uświadamiania społeczeństwu oraz zarządcom ośrodków saunowych walorów zdrowotnych i rekreacyjnych płynących z zażywania kąpieli saunowych w sposób poprawny i zgodny z kulturą saunowania,
  • wspierania edukacji i samorozwoju w zakresie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej osób prowadzących ceremonie saunowe,
  • integracji środowiska saunowiczów i środowiska saunamistrzów.
 2. Towarzystwo realizuje swe cele w szczególności poprzez:
  • prowadzenie własnego portalu, stron informacyjnych oraz udzielanie się w innych portalach o podobnym profilu,
  • prowadzenie działalności wydawniczej oraz publicystycznej,
  • promowanie ośrodków saunowych, które stosują się do zasad poprawnego saunowania i kultury saunowania,
  • współpracę z ośrodkami oferującymi kąpiele saunowe w zakresie wdrożenia zasad poprawnego saunowania i kultury saunowania,
  • współpracę z władzami samorządowymi w zakresie propagowania zasad poprawnego saunowania i kultury saunowania na ich terenie,
  • współpracę z mediami w zakresie krzewienia zasad poprawnego saunowania i kultury saunowania w społeczeństwie,
  • organizowanie wykładów, szkoleń, kursów i warsztatów z zakresu wiedzy o poprawnym saunowaniu i kulturze saunowania,
  • organizowanie wykładów, szkoleń, kursów i warsztatów z zakresu wiedzy o ceremoniach saunowych,
  • doradztwo, konsulting i wydawanie opinii w sprawach z zakresu działalności Towarzystwa,
  • organizowanie i współorganizowanie konkursów i imprez saunowych oraz zawodów saunamistrzowskich,
  • fundowanie nagród finansowych i rzeczowych dla uczestników konkursów i imprez saunowych oraz zawodów saunamistrzowskich,
  • popieranie wszelkich inicjatyw innych organizacji zbieżnych z celami Towarzystwa,
  • współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu w zakresie realizacji celów Towarzystwa,
 3. Całość działalności Towarzystwa może mieć charakter odpłatny i nieodpłatny.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
 2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
  • zwyczajnych,
  • wspierających,
  • honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, a także osoba małoletnia, będąca pod opieką prawną członka zwyczajnego.
 4. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji i uzyskaniu pisemnej rekomendacji dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa na podstawie uchwały Zarządu podjętej na najbliższym posiedzeniu licząc od dnia wpływu deklaracji.
 5. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych i osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
 6. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej na najbliższym posiedzeniu licząc od dnia wpływu deklaracji.
 7. Osoba prawna wskazuje osobę fizyczną do reprezentowania członka wspierającego w Towarzystwie.
 8. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa lub jest uznanym w środowisku autorytetem.
 9. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub 5 członków zwyczajnych.
 10. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
  • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
  • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
  • zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa.
 11. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  • brania udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów, w szczególności uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
  • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
  • dbania o dobry wizerunek Towarzystwa,
  • regularnego opłacania składek.
 12. Członkowie wspierający i honorowi oraz małoletni członkowie zwyczajni nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, a także prawa do głosu decydującego w statutowych władzach Towarzystwa. Członkowie wspierający i honorowi mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa. Poza tym posiadają takie prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.
 13. Członkowie wspierający mają dodatkowo obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanego przez siebie wsparcia i przyjętych obowiązków.
 14. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 15. Wszyscy członkowie mają prawo do noszenia odznaki Towarzystwa.
 16. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Towarzystwa zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 17. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  • wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa,
   • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Towarzystwa,
   • z powodu nieusprawiedliwionego niepłacenia składek za okres wymieniony w uchwale o wysokości i sposobie uiszczania składek,
   • na pisemny wniosek minimum trzech członków zwyczajnych,
  • śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
  • likwidacji członka będącego osobą prawną.
 18. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Towarzystwa

 1. Władzami Towarzystwa są:
  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków. Władze urzędują do momentu wyboru nowych władz. Członkowie wybrani do władz Towarzystwa mogą tę samą funkcję pełnić więcej niż jedną kadencje.
 3. Władze podejmują decyzje za pomocą uchwał. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Wszystkie posiedzenia władz Towarzystwa muszą być protokołowane, a protokoły po sygnowaniu ich przez osobę prowadzącą posiedzenie i protokołującą powinny być dostępne do wglądu dla członków Towarzystwa.
 5. W razie gdy skład władz wybieralnych Towarzystwa zmniejszy się w czasie trwania kadencji, uzupełnienie tego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (tylko pełnoletni),
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd. Termin, miejsce i porządek obrad wraz z niezbędnymi załącznikami Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków i osób zaproszonych co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania za pośrednictwem środków elektronicznych (portal Towarzystwa, e-mail lub SMS).
 4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa. Członkowie i osoby zaproszone informowani są w sposób identyczny jak przy zwoływaniu zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 5. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie,  który może być wyznaczony o 30 minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:
  • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
  • uchwalanie zmian statutu,
  • wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie budżetu,
  • uchwalanie wysokości i sposobu uiszczania składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Towarzystwa,
  • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

 1. Zarząd powołany jest do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 4 do 6 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika, których Zarząd wybiera spośród siebie na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub minimum 3 członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać przy użyciu środków komunikacji teleinformatycznej. O posiedzeniu są powiadamiani wszyscy członkowie zarządu drogą elektroniczną z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:
  • kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
  • nadzór nad realizacją celów Towarzystwa,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, przygotowywanie ich projektów,
  • sporządzanie planów pracy i budżetu, proponowanie wysokości składek członkowskich,
  • prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną,
  • ustalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
  • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Towarzystwa,
  • reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie porządku jego obrad,
  • przyjmowanie i skreślanie członków oraz prowadzenie ich rejestru,
  • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.
 5. Zarząd może uchwalić swój regulamin.

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, którego Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący z inicjatywy własnej lub na wniosek minimum 5 członków zwyczajnych. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą się odbywać przy użyciu środków komunikacji teleinformatycznej. O posiedzeniu są powiadamiani wszyscy członkowie komisji drogą elektroniczną z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie działalności Zarządu oraz całokształtu działalności Towarzystwa,
  • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
  • prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
  • składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,
  • opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Zarządu,
  • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Towarzystwa i Zarządu,
  • kierowanie wniosków do Walnego Zebrania Członków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie zastrzeżeń co do ich działalności.
 5. Komisja Rewizyjna może uchwalić swój regulamin.

Rozdział V. Majątek i fundusze

 1. Majątek Towarzystwa powstaje z:
  • składek członkowskich,
  • darowizn, spadków, zapisów,
  • dotacji i subwencji,
  • dochodów z ofiarności publicznej,
  • dochodów z działalności gospodarczej,
  • dochodów z majątku Towarzystwa, odsetek i dochodów z kapitału,
  • innych wpływów.
 2. Wysokość składki członkowskiej oraz termin jej uiszczania uchwala każdorazowo Walne Zebranie Członków na wniosek Skarbnika występującego w imieniu Zarządu.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Towarzystwa.
 4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.
 6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, przy czym do zarządzania rachunkiem bankowym Towarzystwa uprawnieni są tylko członkowie Zarządu pełniący funkcje Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

Rozdział VI. Działalność gospodarcza

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
  • wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,
  • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12.B,
  • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – 73.12.B,
  • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,
  • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
  • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
  • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z
  • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z
  • działalność portali internetowych – 63.12.Z
  • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z
  • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z
  • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z
 3. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych.
 4. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 5. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w formie bezpośredniej na podstawie istniejących struktur lub przez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady na zasadzie rachunku ekonomicznego.
 6. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa i podlegają Zarządowi.
 7. Zarząd w drodze uchwały powołuje i likwiduje zakład, powołuje i odwołuje kierownika.
 8. Zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem określa regulamin uchwalany przez Zarząd.
 9. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej Towarzystwa decyduje Walne Zebranie Członków.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków: w pierwszym terminie kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż 1/4 uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.
 3. Zgodnie z art. 31 KPA Towarzystwo zastrzega sobie prawo do typowania biegłych – rzeczoznawców i występowania we wszystkich sprawach dotyczących członków Towarzystwa.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

Treść Statutu po zmianach wprowadzonych uchwałami Walnego Zebrania Członków Nr IV/16/2017 z dnia 6 maja 2017 i Nr III/13/2016 z dnia 14 maja 2016

Załącznik(i)
Download this file (Statut_wersja_20170506.pdf)Statut Polskiego Towarzystwa Saunowego[Wersja do pobrania i druku]1801 kB

Kategoria: