Uchwała Walnego Zebrania Członków Nr II/10/2015 z dnia 16 maja 2015 roku

WZC

Uchwała Walnego Zebrania Członków Nr II/10/2015 z dnia 16 maja 2015 roku
w sprawie wysokości i sposobu uiszczania składek członkowskich

Uczestnicy II Walnego Zebrania Członków na spotkaniu w dniu 16.05.2015 w Rudzie Śląskiej postanawiają ustalić co następuje:
 - wysokość składki członka zwyczajnego wynosi 5 zł miesięcznie (15 zł na kwartał),
 - wysokość składki członka wspierającego - osoby fizycznej wynosi 20 zł miesięcznie (60 zł na kwartał),
 - wysokość składki członka wspierającego - osoby prawnej wynosi 80 zł miesięcznie (240 zł na kwartał),
 - minimalny okres opłaty składek to jeden kwartał, można także opłacić za więcej niż jeden kwartał,
 - dla nowych członków w przypadku niepełnego kwartału, wysokość składki oblicza się jako składkę miesięczną pomnożoną przez ilość pełnych miesięcy członkostwa w danym kwartale,
 - wpłaty wyższe niż określone jako składki członkowskie za dany okres traktowane są jako darowizna,
 - wpłaty składek tylko na rachunek bankowy Towarzystwa,
 - składki należy uiścić najpóźniej do końca kwartału poprzedzającego kwartał którego dotyczą,
 - składkę za niepełny kwartał nowi członkowie powinni uiścić najpóźniej do końca kwartału którego dotyczą,
 - członkowie zalegający z opłatą za więcej niż 2 kwartały podlegają wykluczeniu z grona członków przez Zarząd,
 - termin wpłaty składek jest datą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Towarzystwa.
Nowe ustalenia wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały i dotyczyć będą składek począwszy od III kwartału 2015 roku.
Uchwała zastępuje postanowienia zebrania założycielskiego z dnia 10.05.2014 ujęte w Uchwale Nr 6/2014 o wysokości składek członkowskich i Uchwale Nr 7/2014 o częstotliwości płatności składek członkowskich.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Kategoria: